1. Pořadatelem soutěže je: Společnost: Make more, s.r.o., se sídlem Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO : 07023987 (dále jen „pořadatel“).
 2. Termín a místo konání soutěže:
  Soutěž probíhá v termínu od 9. 11. do 5. 12. 2022 (dále jako „doba konání slosování“) na webových stránkách www.postavtesi.cz. Slosování výherců proběhne 6. 12. 2021.
 1. Účast v soutěži a výběr výherců:
  Soutěž je určena pro všechny fyzické osoby od 5 do 15 let, které v době konání soutěže skrze formulář na webové adrese: https://postavtesi.cz/#slosovani zašlou soutěžní příspěvek a vyplní kontaktní údaje.

  Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem a prostřednictvím svých rodičů / zákonných zástupců – tedy i vyplněním jejich e-mailové adresy.

  *Soutěžním příspěvkem se pro účely soutěže Postavte si spektrometr rozumí alespoň jedna fotografie měsíční základny postavené podle návodu na webu https://postavtesi.cz ve formátu hjpg/ jpg, gif a png, a vyplnění kolonky „Název komety“ a „Příběh“ ve webovém formuláři. Soutěžní příspěvek nesmí zachycovat podobu žádné fyzické osoby (rozuměj fotografie obličeje/těla fyzické osoby).

  Organizátor soutěže umístí do galerie na stránkách soutěže všechny soutěžní příspěvky, které mu byly doručeny, a které splňují soutěžní podmínky uvedené v těchto pravidlech. Organizátor upozorňuje soutěžící na skutečnost, že soutěžní příspěvek bude do galerie a do soutěže zařazen pouze tehdy, bude-li splňovat tyto podmínky soutěže.

  Jestliže daný soutěžní příspěvek nebude splňovat soutěžní podmínky uvedené v těchto pravidlech, bude ze soutěže vyřazen.

  Do soutěže může každý soutěžící zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek. V případě, že soutěžní příspěvek zasílá rodič/zákonný zástupce, může zaslat jeden za každé dítě, které zastupuje, a které vytvoří unikátní stavbu/zapojí se do workshopu.
 2. Výhry a předávání výher:
  Po ukončení doby konání jednotlivých “termínů” soutěže organizátoři náhodně vylosují jeden zaslaný soutěžní příspěvek, jehož autor obdrží výhru – LEGO® stavebnici, kterou organizátor zveřejní.

  Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže o výhře emailem na adrese, kterou ve formuláři na webových stránkách uvedli a to do 14 dní po ukončení soutěže. Organizátor zašle výhercům pouze 1 e-mail se zprávou o výhře. Pořadatel neodpovídá za nedoručení e-mailové zprávy o výhře výhercům z důvodů, které nespočívají na jeho straně. Neobdrží-li organizátor žádnou reakci od výherců do 7 dnů ode dne odeslání e-mailu se zprávou o výhře, vyhrazuje si právo výhru výhercům v soutěži neudělit. Namísto původně vybraného výherce může udělit výhru výherci, kterého vylosuje v opakovaném slosování.
 3. Osobní údaje
  Účastí v soutěži bere soutěžící / zákonný zástupce soutěžícího na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace soutěže (organizace a vyhodnocení) dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele soutěže), a to v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně dodací adresa a telefonní číslo, stane-li se soutěžící výhercem soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není možná účast v soutěži.

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let.

  Správcem i zpracovatelem ve smyslu příslušných právních předpisů regulujících zpracování a ochranu osobních údajů pořadatel soutěže.
  Správce lze kontaktovat přes postavtesi@makemore.cz, telefonní číslo
  +420 732 216 408 (Po–Pá 9.00–16.00hod.).

  Veškeré informace o zpracování osobních údajů včetně informací o právech soutěžících v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde.

  Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu, Úřadu pro ochranu osob- ních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz, web www.uoou.cz.
 4. Prohlášení soutěžících / zákonných
  zástupců soutěžících
  Účastí v soutěži, tj. odesláním soutěžního příspěvku do formuláře na webu www.postavtesi.cz, každý soutěžící / zákonný zástupce

  • bezúplatně uděluje pořadateli licenci ke sdělování svého soutěžního příspěvku veřejnosti všemi způsoby v souvislosti se svou účastí v soutěži, a to ve spojení se jménem a příjmením soutěžícího a jménem stavitele, bez časového a množstevního omezení, zejména k použití na www.postavtesi.cz

  • bezúplatně poskytuje pořadateli licenci (podlicenci) k užití soutěžního příspěvku dalšími způsoby v souladu s účely, pro které byl vytvořen, tj. k rozmnožování a rozšiřování jeho rozmnoženin na tiskových materiálech, ke sdělování veřejnosti v e-mailových zprávách společně s obchodním sdělením a v dalších komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, k reklamním a jiným obdobným účelům, vše bez časového, množstevního či územního omezení; dále bezúplatně uděluje pořadateli souhlas ke zpracování, změně či jiné úpravě soutěžního příspěvku, spojení s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného, a dále

  prohlašuje, že:

  • je jediným autorem soutěžního příspěvku zaslaného do soutěže a v soutěžním příspěvku nebyla žádným způsobem použita díla (nebo části děl) jiných osob

  • že použitím soutěžního příspěvku způsobem vyplývajícím z těchto pravidel nevznikne pořadateli, organizátorovi ani jiné osobě újma a v případě, že se tak stane, zavazuje se tuto újmu v plné výšce uhradit v prospěch toho, komu vznikla.
 5. Ostatní ustanovení

  • Ze soutěže jsou vyloučeny všechny soutěžní příspěvky vulgární, soutěžní příspěvky s rasistickým či jiným obecně nepřijatelným sdělením, soutěžní fotografie, jejichž pojetí je v rozporu s právním řádem, případně obecně přijímanými pravidly společenské morálky, a soutěžní příspěvky, které jakýmkoliv jiným způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech; dále soutěžní příspěvky, které budou rozmazané, neostré (nejde-li o tvůrčí záměr) nebo jinak zjevně nekvalitní.

  • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

  • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a společnosti pověřené technickým zajištěním této soutěže a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, nárok na výhru nevzniká.

  • Pořadatel neručí za ztrátu informací zasílaných prostřednictvím internetu v průběhu jejich přenášení, tedy zejména za jejich nedoručení/neuložení.

  • Účastí v soutěži (odesláním soutěžního příspěvku skrze webový formulář) vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

  • Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, právo změnit deklarované výhry za výhry obdobného typu, či právo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

  V Praze dne 8. 12. 2022
Jelikož jsme organizace pracující s dětmi a mladými lidmi, přihlašujeme se k dodržování Politiky ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých. Metodika zpracovaná Nadací OSF je k nahlédnutí zde.