Pravidla slosování

 1. Pořadatelem soutěže je: Společnost: Make more, s.r.o., se sídlem Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO : 07023987 (dále jen „pořadatel“).

 2. Termín a místo konání soutěže:
  Soutěž probíhá v termínu od 15. 11. do 29. 11. 2020 (dále jako „doba konání slosování“) na webových stránkách www.postavtesi.cz. Vyhlášení výherce soutěže proběhne nejpozději týden po ukončení soutěže.

 3. Účast v soutěži a výběr výherce:
  Soutěž je určena pro všechny fyzické osoby od 5 do 18 let, které v době konání soutěže skrze formulář na webové adrese: https://postavtesi.cz/#slosovani zašlou soutěžní příspěvek a vyplní kontaktní údaje.

  Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem a prostřednictvím svých rodičů / zákonných zástupců.

  *Soutěžním příspěvkem se pro účely soutěže Postavte si loďku rozumí alespoň jedna fotografie loďky postavené podle návodu na webu https://postavtesi.cz ve formátu hjpg/ jpg, gif a png, a vyplnění kolonky „Název lodi“ a „Příběh lodi“ ve webovém formuláři. Soutěžní příspěvek nesmí zachycovat podobu žádné fyzické osoby (rozuměj fotografie obličeje fyzické osoby).

  Soutěžní příspěvky soutěžících mladších 15 let mohou do soutěže zaslat pouze rodiče či zákonní zástupci soutěžícího ze své e-mailové adresy.

  Organizátor soutěže umístí do galerie na stránkách soutěže do dvou dnů všechny soutěžní příspěvky, které mu byly doručeny, a které splňují soutěžní podmínky uvedené v těchto pravidlech. Organizátor upozorňuje soutěžící na skutečnost, že soutěžní příspěvek bude do galerie a do soutěže zařazen pouze tehdy, bude-li splňovat tyto podmínky soutěže.

  Jestliže daný soutěžní příspěvek nebude splňovat soutěžní podmínky uvedené v těchto pravidlech, bude ze soutěže vyřazen.

  Do soutěže může každý soutěžící zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek. V případě, že soutěžní příspěvek zasílá rodič/zákonný zástupce, může zaslat jeden za každé dítě, které zastupuje.

 4. Výhry a předávání výher:
  Po ukončení doby konání soutěže organizátoři náhodně vylosují jeden zaslaný soutěžní příspěvek, jehož autor obdrží výhru – stavebnici LEGO® Zátoka pirátů z lodě Barakuda.

  Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže o výhře emailem na adrese, kterou ve formuláři na webových stránkách a to do 14 dní
  po ukončení soutěže. Organizátor zašle výherci pouze 1 e-mail se zprávou o výhře. Pořadatel neodpovídá za nedoručení e-mailové zprávy o výhře výherci z důvodů, které nespočívají na jeho straně. Neobdrží-li organizátor žádnou reakci od výherce do 7 dnů ode dne odeslání e-mailu se zprávou o výhře, vyhrazuje si právo výhru výherci v soutěži neudělit. Namísto původně vybraného výherce může udělit výhru výherci, kterého vylosuje v opakovaném slosování.

 5. Osobní údaje
  Účastí v soutěži bere soutěžící / zákonný zástupce soutěžícího na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace soutěže (organizace a vyhodnocení) dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele soutěže), a to v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, případně dodací adresa a telefonní číslo, stane-li se soutě- žící výhercem soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není možná účast v soutěži.

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let.

  Správcem i zpracovatelem ve smyslu příslušných právních předpisů regulujících zpracování a ochranu osobních údajů pořadatel soutěže.
  Správce lze kontaktovat přes gonna@makemore.cz, telefonní číslo
  +420 737 061 492 (Po–Pá 9.00–16.00hod.).

  Veškeré informace o zpracování osobních údajů včetně informací o právech soutěžících v souvislosti se zpracová- ním osobních údajů
  naleznete zde.

  Soutěžící má dále právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu, Úřadu pro ochranu osob- ních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz, web www.uoou.cz.

 6. Prohlášení soutěžících / zákonných
  zástupců soutěžících

  Účastí v soutěži, tj. odesláním soutěžního příspěvku do formuláře na webu www.postavtesi.cz, každý soutěžící / zákonný zástupce

  • bezúplatně uděluje pořadateli licenci ke sdělování svého soutěžního příspěvku veřejnosti všemi způsoby v souvislosti se svou účastí v soutěži, a to ve spojení se jménem a příjmením soutěžícího a jménem stavitele, bez časového a množstevního omezení, zejména k použití na www.postavtesi.cz

  • bezúplatně poskytuje pořadateli licenci (podlicenci) k užití soutěžního příspěvku dalšími způsoby v souladu s účely, pro které byl vytvořen, tj. k rozmnožování a rozšiřování jeho rozmnoženin na tiskových materiálech, ke sdělování veřejnosti v e-mailových zprávách společně s obchodním sdělením a v dalších komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, k reklamním a jiným obdobným účelům, vše bez časového, množstevního či územního omezení; dále bezúplatně uděluje pořadateli souhlas ke zpracování, změně či jiné úpravě soutěžního příspěvku, spojení s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného, a dále

  prohlašuje, že:

  • je jediným autorem soutěžního příspěvku zaslaného do soutěže a v soutěžním příspěvku nebyla žádným způsobem použita díla (nebo části děl) jiných osob

  • že použitím soutěžního příspěvku způsobem vyplývajícím z těchto pravidel nevznikne pořadateli, organizátorovi ani jiné osobě újma a v případě, že se tak stane, zavazuje se tuto újmu v plné výšce uhradit v prospěch toho, komu vznikla.

 7. Ostatní ustanovení

  • Ze soutěže jsou vyloučeny všechny soutěžní příspěvky vulgární, soutěžní příspěvky s rasistickým či jiným obecně nepřijatelným sdělením, soutěžní fotografie, jejichž pojetí je v rozporu s právním řádem, případně obecně přijímanými pravidly společenské morálky, a soutěžní příspěvky, které jakýmkoliv jiným způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech; dále soutěžní příspěvky, které budou rozmazané, neostré (nejde-li o tvůrčí záměr) nebo jinak zjevně nekvalitní.

  • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

  • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a společnosti pověřené technickým zajištěním této soutěže a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, nárok na výhru nevzniká.

  • Pořadatel neručí za ztrátu informací zasílaných prostřednictvím internetu v průběhu jejich přenášení, tedy zejména za jejich nedoručení/neuložení.

  • Účastí v soutěži (odesláním soutěžního příspěvku skrze webový formulář) vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

  • Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, právo změnit deklarované výhry za výhry obdobného typu, či právo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

  V Praze dne 14. 11. 2020

Pro děti
8 - 18 let
LEGO stavebnice

  Pošlete nám do 29. 11. foto vaší lodi a získejte parádní LEGO® stavebnici!

  Postavte loď podle našeho videonávodu, pošlete nám její fotku a zapojte se do slosování. Ať už se bude jednat o pirátskou loď, nebo loď plnou princezen, ze zaslaných fotografií náhodně vybereme jednoho výherce LEGO® Zátoka pirátů z lodě Barakuda.

  * Zaslané fotografie, na kterých se vyskytují obličeje, či osoby budou ze soutěže vyřazeny. Do slosování přijímáme pouze lodě stavitelů mladších 18 let. Účastníky mladší 15 let přihlásí do slosování rodič nebo zákonný zástupce.

  Zaslané projekty

  Foto lodi

  Letos je zima ve zpoždění, proto Zimní doručovatel – zaoceánská loď pod vedením kapitána Olafa – vyrazila rozvážet zimu a sníh pro radost dětem všude tam, kde ho ještě nemají! Letos musela zvolit zkratku – pluje potrubím, aby to vše stihla. Na každém břehu ji vítají zástupy radostných LEGO minifigurek. Běžte se také podívat, zda už vám nepřiplula!

  Oliver, 13 let
  Zimní doručovatel

  Foto lodi

  Akula je přepravní lod. Kapitán je Patric. převeze maximálně 6 lidí.
  PS: Akula je ta žlutooranžová

  Jan, 11 let
  Malý Korzár, Akula

  Foto lodi

  Loď, která dokáže změnit barvy podle svého okolí a v případě potřeby může létat. Turbo pohon s dvojitým systémem kol.

  Sheldon, 8 let
  Inivisible Chameleon

  Foto lodi

  Lodička postavená pirátkou z opuštěného ostrova, která měla k dispozici jen velmi málo kostiček ze zelené džungle.

  Lilian, 3,5 roku
  Zelená lodička

  Foto lodi

  Loď jsem pojmenoval podle kostičky s tímhle nápisem, která je součástí konstrukce. Loď dohlíží na pořádek na moři a hlídá, aby nikdo nepáchal nějakou neplechu. Proti zločincům může použít harpunu na přídi.

  Dejvi, 10 let
  Justice – Spravedlnost

  Foto lodi

  Pirátská loď Sendy pluje po moři najít bájný poklad. Bohužel ten na tajemném ostrově hlídají zlí hadi a žraloci. Sendy se svojí posádkou si však hravě že vším poradí.

  Verunka, 5 let
  Sendy

  Foto lodi

  Bez kýlu se občas potopí.

  Vojta, 8 let
  Titanic

  Foto lodi

  Pojmenoval jsem svou loď Barevný blesk kvůli její rychlosti. Krásně ji pohání gumičkový pohon. Pro stavbu lodicky jsem zvolil různobarevné dílky, mám rád pestrost.

  František, 8 let
  Barevný blesk

  Foto lodi

  Monoloa vznikla v průběhu vcerejška a dneska na poslední chvíli. Moc se nám výzva líbila. A teď se s ní koupu ve vaně.

  Michal, 8 let
  Monoloa

  Foto lodi

  Pirátský parník plující při přílivu po vlnách podél pobřeží s překrásnou přírodou plnou parou vpřed.

  David, 7 let
  Kocábka

  Foto lodi

  Postavili jsme s bráchou loď Duha, která plave v umyvadle i ve vaně. Má duhový most a sluníčková kolesa.

  Martin a Václav, 8 a 11 let
  DUHA

  Foto lodi

  Koráb plul mlhavými vodami. Kapitán Kostroun tušil, že někde zde se musí skrývat skaliska s obávanými sirénami.

  Michaela, 7 let
  Koráb tajemství

  Foto lodi

  První dobrodružství parníku Dragoun skončilo úspěchem, protože dosáhl svého cíle a proplul celou Mississippi.

  Jakub, 8 let
  Dragoun

  Foto lodi

  Obyčejná loďka přežila velikou bouři na moři, a pak doplavala k ostrovu s pokladem – tak se z ní stala pirátská plachetnice!

  Samuel, 6 let
  Paddely

  Foto lodi

  Pánem lodi PÁN je panáček bez vlasů, takže mu nemá co vlát, když fouká vítr a nemá ani klobouk, který by mu mohl uletět. I tak si ale plavbu na svém korábu užívá, jako si užíval stavitel své dílo.

  Jan, 4 roky
  loď PÁN

  Foto lodi

  Filitanic je obávaná pirátská loď na řece Smědé.

  Filip, 8 let
  Filitanic

  Foto lodi

  Byla jednou jedna loď a ta se uměla vznášet. Byla moc šikovná, jmenovala se Titanik. Měla kamarády.

  Václav, 8 let
  Titanik

  Foto lodi

  Jednou coca cola vyrazila za pokladem. Papoušek řekl kapitánovi, že něco slyší. A že podle něho je to vodopád. A ano je to tak, vodopád je přímo před nimi, a tak spadnou do něj. A tak je tam coca cola a celá posádka. A teď je na dně. A nikdo neví, kde je poklad.

  Vojtěch, 7 let
  Coca Cola

  Foto lodi

  Loď pokladů s drahokamy se blíží k ostrovu. Mirek s tátou stavěli podle videa, máma našla vhodnou láhev a fotila, starší brácha pomáhal s detaily.

  Miroslav, 7 let
  Loď pokladů

  Foto lodi

  Július, 13 letBoaten Dew

  Július, 13 let
  Boaten Dew

  Foto lodi

  Jsem lodička,co dojela do přístavu jako jedna z posledních.Ale důležité je že doplula!Jsem Makáč🙂

  Tomáš, 12 let
  Makáč

  Foto lodi

  Plujeme vstříc dobrodružství, Ninja loď nic nezastaví. Ani vítr či bouře, nám se pluje vždy hladce, dobře.

  Metoděj, 8 let
  Ninja loď

  Foto lodi

  Loď Pirata teď kotví v přístavu Obr Bordel a čeká na nalodění kapitánky Elsy. Spolu se vydají brázdit vody v širé vaně.

  Matylda, 5 let
  Pirata Matyldata

  Foto lodi

  Mechanik, který ztroskotal na ostrově uprostřed Tichého oceánu, si tuto loď postavil z odpadků, aby se zachránil.

  Pavel, 8 let
  Šroťák

  Foto lodi

  S tátou a mladší sestřičkou Matyldou jsme sestavili tuhle loď. Hodní piráti zachránili naše princezny. Na stavbu lodi jsme použili tátovo lego z dětství, staré přes 20 let, jediné klučičí, které máme. Lego je prostě věčné a pro všechny generace.

  Maruška, 6 let
  Pirátská princezna

  Foto lodi

  Na lodi Žralok vypukl požár, posádka je v panice. Stihnou loď uhasit? Nebo je někdo zachrání?

  Tobík, 8 let
  Žralok

  Foto lodi

  Výletní loď vozí lidi na výlety po moři, aby mohli pozorovat život pod hladinou.

  Honzík, 5 let
  Výletní loď

  Foto lodi

  Holky z Hartlake chtěly navštívit Santu Clause. Nasedly na LEGOborec ADRIANA a vypravily se na severní pól. Snad jim nebude zima.

  Nela, 8 let
  LEGOborec ADRIANA

  Foto lodi

  Kapitán jel na parníčku, pak zjistil, že je to ponorka a ponořil se. Pak se vynořil, jel domů pro dalekohled a zpátky.

  Ester, 5 let
  Proužek

  Foto lodi

  Malý parník cestoval po moři, potopil piráty a pak našli poklad.

  Sára, 8 let
  Rychlý blesk

  Foto lodi

  Pirátská loď na obzoru. Aha, ne normální, ale s nukleární zbraní. Tak to jsme asi v Prčicích.

  Robert, 10 let
  Pirloď

  Foto lodi

  Loď žlutý ďábel brázdí vody karibského moře se svým kapitánem Hrozňákem, a jede si pro svůj poklad…

  Lucie, 12 let
  Žlutý ďábel

  Foto lodi

  Na lodi Teen titans se plaví mladí titáni vstříc novým dobrodružstvím a ochraně světa před zlem.

  Pepa, 8 let
  Teen titans

  Foto lodi

  This is the story of 3 friends who believe the world is big as big the dreams are!

  Ryan a Daniel, 10 let
  Dreamers

  Foto lodi

  Kapitán Chromá Hadí Noha se svými kumpány měl základnu na hranici našeho světa a světa za parybou. Hranici hlídali Žralok Krk a Mečoun Srk a svými pohyby vytvářeli pravoúhlé pětimetrové vlny. Kapitán proto vyprosil u Slané královny Mořské jeskyně nerozbitný parník, který vlny láme a hlídače mění na surikaty.

  Jindřich, 10 let
  Dobyvatel vln

  Foto lodi

  Pirátská loď Nemo vyhrála námořní bitvu nad britským loďstvem a veze uloupený poklad do svého úkrytu. Přejme jí šťastnou plavbu. Ahoooj!

  Magda, 13 let
  Nemo

  Foto lodi

  Jednou jeden žralok napadl dívku Terezku. Už jí skoro měl, když tu připlula loď a rozmetala ho svými velkými kolesy. Když bylo po žralokovi, prohlíželi loď a zjistili, že loď nemá žádného kapitána. Tak se Terezka stala kapitánkou mé lodě. Jůlinka.

  Julie, 8 let
  Transport

  Foto lodi

  Jednou připlul na krásný ostrov. A tam byla halda palem a kokosů.

  Antonín, 6 let
  Britanic

  Foto lodi

  Kdysi bývala Rudá kráska mnohem větší, ale při jedné plavbě po moři ji napadla velká příšera zvaná Kraken. A tohle je to co z ní, naštěstí, zbylo.

  Hana, 4 roky
  Rudá kráska

  Foto lodi

  Stavbu lodi řídil a prováděl z podstatné části Martínek (7) a radil a pomáhal mu jeho tatínek Petr. Creeper se plaví na kolesovém škuneru poslepovaném ze zbytků roztříštěných obydlí málo bdělých hráčů Minecraftu a na vlnách zrádných moří hledá svou další oběť. Ssssssss, ŘACH!

  Martínek, 7 let
  Creeperův škuner

  Foto lodi

  Tuto loď jsem postavil jako vzpomínku na Titanic – nejnádhernější loď, jakou kdy lidské ruce postavily. Škoda, že se uprostřed ledově chladné noci za třpytu hvězd potopila.

  Vašík, 10 let
  Titanic

  Foto lodi

  Statečný kapitán Adam vyplul se svou lodí za pokladem. Na zpáteční cestě narazil na mělčinu a musel bojovat se strašnou chobotnicí. Naštěstí to všechno dobře dopadlo.

  Aneta, 4 roky
  Šumperk

  Foto lodi

  Stavěl Alex s malou pomocí maminky 🙂

  Alex, 5 let
  Ninja loď

  Foto lodi

  Loď Pomalý gepard se tak jmenuje, protože dřív byla hrozně rychlá. Ale jednou při bouři vplula do zátoky a z ní vyplula jako strašně pomalá.

  Adam, 9 let
  Pomalý gepard

  Foto lodi

  Tato loď se jmenuje rychlý šnek, protože je velmi pevná. A odolá i pomalým vlnám.

  Eda, 10 let
  Rychlý šnek

  Foto lodi

  Proradný kuchař Zasekaše vyfoukl poklad svým kumpánům a zanechal je na ostrově Hrdlořezů. Loď Znakoplavka ale záhy ztroskotala a nebohý kuchař se na jednom z prken ocitl opět zpátky na ostrově. Nepřejte si vědět, co s ním naštvaní piráti provedli.

  Míša, 6 let
  Znakoplav

  Foto lodi

  Na pirátské lodi narodil se ninja a jak rostl vydobil si místo kapitána. Jeho dětské přání obeplout celý svět začal přestavěním obyčejné plachetnice na speciální sónickou loď. Nyní pluje někde v teplých mořích.

  Jaromír, 6 let
  Sónický ninja

  Foto lodi

  Kdysi dávno byla jedna loď. Na té lodi se plavili plavčíci a kapitán Černovous. Černovous byl zlej chlapík a na plavčíky byl moc drsnej. A všechno zlato si nechával jen a jen pro sebe. Byl to moc zlomyslnej vládce moří……

  Adam a Artur, 6 let
  Drakouš

  Foto lodi

  Parník tažený delfíny, ve znaku má Křižáky. Kapitánem je Jakub Vágner

  Šimon, 7 let
  Delfínoparník

  Foto lodi

  Loď ztroskotala. Piráti přepadli nádhernou kolesovou loď.

  Jakub, 9 let
  Loď Bounty

  Foto lodi

  Stavění z LEGO nás doma strašně moc bavilo. Loď jsem postavil za chviličku. Ve vodě jsem ji ještě netestoval.

  Filip, 9 let
  Island Pearl

  Foto lodi

  Stavěl jsem společně s bráchou a on mi kradl všechny dobrý kostičky. Problém byl s kostičkama od LEGO technic – těch máme zatím málo. Ale zvládl jsem to.

  David, 7 let
  Dave Fantasia

  Foto lodi

  Rodinka jede výletní lodi na Maker Faire (2021) a doufají že příští rok už bude vše jak má být a všichni makeři se tam sejdou. A třeba zrovna tahle rodinka tam přijede i s něčím zajímavým pro ostatní.

  Tomáš a Daniela, 7 a 10 let
  Výletní dětská pirátská loď Dantom

  Foto lodi

  V roce 2456 byl Emet který pracoval jako stavitel. Emet měl starou rybářskou loď po pradědovi a nefungovala. Tak se Emet koukal na stará videa a našel video na návod na loď poháněnou gumičkou z roku 2020, tak se Emet rozhodl, že jí postaví. Trvalo mu to 15 minut a loď plula rychlostí 120 km/h, tak jí nazval Flash Sailor.

  Samuel, 11 let
  Flash Sailor

  Foto lodi

  Kapitánka Viktorie zachránila piráty ze zlé moci i s pokladem. Cestou domů se zastavili na ostrově, ke je přivítal náčelník indiánů.

  Viktorie, 6 let
  Victoria

  Foto lodi

  Hugo a Quido, 6 a 4 rokySpider tryskáč

  Hugo a Quido, 6 a 4 roky
  Spider tryskáč

  Foto lodi

  S maminkou jsme stavěli podle videa. Hledal jsem dílky a maminka mi ukazovala, kam je dát. S taťkou a bráchou jsme si ji pak pustili ve vaně.

  Řehoř, 5 let
  Zeinova loď

  Foto lodi

  Loď snů Malibu s kapitánkou Elzou a ledovým krystalem vpředu. Všude jsou květiny a může se procházet i dopředu kde má květiny.

  Rozárka, 12 let
  Loď snů Malibu

  Foto lodi

  Svatební loď maminky a tatínka.

  Mikuláš, 12 let
  Jíťa

  Foto lodi

  Pan policista Tom hlídá bezpečnost vod ve své loďce pojmenované po oblíbené sestřenici.

  Tomáš, 4 roky
  Michalka

  Foto lodi

  Loď poprvé vyplula z přístavu Bermond. Měla problémy s kýlem, převracela se a kýl jsme museli odendat. Málem se nam potopila, ale byla včas vylovena. Plavbě zdar!

  David, 7 let
  Herrker 1

  Foto lodi

  Loďka se jmenuje se podle mé nejoblíbenější postavičky.

  Sebastian, 4 roky
  Bing

  Foto lodi

  Kapitán Klenofett, hledá ztracený poklad a posádku.

  Servác, 4,5 roku

  Foto lodi

  Sebastian, 7 letZávodní loď ŽRALOK

  Sebastian, 7 let
  Závodní loď ŽRALOK

  Foto lodi

  Loď kapitána Kukuřičňáka ze součástek, co našel doma z lodi, co objevil v kukuřičném poli. Jen on může loď ovládat.

  Jan, 11 let
  Loď Kukuřičňáka

  Foto lodi

  Tato loď se jmenuje Kasiopea, protože spadla z nebe. Tři holky jí zahlédly jak padá a tak se vydali za ní. Pluly na voru, ale ještě se neznaly, tak jedna z nich řekla: Ahoj holky já sem Stephanie. A pak řekly ostatní to samé: Ahoj holky já sem Olivia a já sem Emma. A byly to nejlepší kámošky už na vždy. Přivlastnily si loď, ozdobily ji a pak už jenom pluly.

  Anna, 9 let
  Kasiopea

  Foto lodi

  Tuhle loďku postavil Honzík úplně sám. Láhev není standardní, hodně musel upravovat, pak se loďka potápěla, ale na konec se povedlo vytvořit funkční plovoucí model.

  Honzík, 7 let
  Pirátská loď

  Foto lodi

  Na jedné cestě po moři kocábku začali pronásledovat piráti, ale kocábka nastartovala svůj gumičkový superpohon a zmizela mezi útesy. Piráti ztroskotali a chobotnice se jim vysmála.

  Daniel, 8 let

  Blesková kocábka

  Foto lodi

  Pirát utekl z vězení, ukradl loď Áju a vydal se po moři pro schovaný poklad. Cestou ho však napadli žraloci.

  Ondřej, 7 let
  Ája

  Foto lodi

  Piráti plují na ostrov pokladů se svou věrnou lodí Fantou. Získali ji na opušťěném ostrově lodí, kde se záhadou sami od sebe vyrábějí.

  Tonda, 10 let
  Fanta

  Foto lodi

  Naší lodi vládnou dobří duchové, kteří berou ukryté poklady zlým pirátům. Tyto lego poklady pak rozdávají chudým dětem.

  Matyáš, 9 let
  Žraločí ploutev

  Foto lodi

  Malá lodička měla celé dětství velikánský strach z velkých vln na moři. Jednoho dne ale musela přeci jen neodkladně vyplout. Dlouho se přemlouvala, moooc se bála. Stach byl velký. Nakonec ale plavbu zvládla bravurně a zjistila že nemá cenu se bát něčeho nového, neozkoušeného.

  Matěj, 10 let
  Maťulka

  Foto lodi

  Na jedné neznáme planetě vyplul kapitán Creeper se svým parníkem do neznámého moře a nad tím mořem bylo několik planet a i tu po jednou si Creeper řekl, dobrodružství se blíží a kam nás asi zavede…..potkáme piráty, obával se.

  Antonín, 5,5 let
  Parník Creeper

  Foto lodi

  Během korona krize jsem postavila tuto loď “dámu štěstí”. Mám v plánu jí stále vylepšovat.

  Linda, 12 let
  CHECKERS HAPPINESS

  Foto lodi

  Vašek neohroženě pluje vstříc svobodě a demokracii! Je to loď s pořádným pohonem srdcem na správném místě.

  Kája a Vojta, 14 let
  Loď Vašek

  Foto lodi

  Jednou plula loď jménem Vlnovil přes Bermudský trojúhelník. Plula v bouřce, teďka najednou se objevila 5 m vysoká vlna a sejmula loď. Loď vypadala potopeně. Ale najednou se vymrštila další vlna a ta dopadla na místě potopené lodi. A pak vlna vymrštila loď na hladinu.

  Adam, 10 let
  Vlnovil

  Foto lodi

  Jednou byla loď Tesla na výletě a narazila na obrovitánskou vlnu a naštěstí měla motor a ujela.

  Sebastian, 9 let
  Tesla

  Foto lodi

  Postavili jsme, vyzkoušeli ve vaně. Plavala. Pak jsme ještě vylepšili. Aby líp vypadala.

  Lukáš, 9 let
  Black Panther

  Foto lodi

  Kapitán Jack našel tuto loď poté, co mu jeho vlastní zničili piráti. Zjistil, že Černá Perla na gumičkový pohon je nejrychlejší ze všech, a tak si ji nechal navždy.

  Filip, 6 let
  Černá Perla

  Foto lodi

  Já s Andrejkou a Luckou jsme se vydaly na výlet na lodi. Máme v plánu pozorovat delfíny a užít si super den.

  Beáta, 10 let
  Loď Delfín