Postavtesi – slosování a fotosoutěž

Zásady zpracování osobních údajů při pořádání fotosoutěže:

Vážení účastníci fotosoutěže,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, společnost, ve které je účastník fotosoutěže zaměstnán, jeho e-mailová adresa, informace o zaslaných fotografií),správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1.   Kontaktní údaje správce:

Make more, s.r.o., se sídlem Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO : 07023987, web: www.makemore.cz (dále jen „Správce“)

2.   Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vojtěch Kolařík

poštovní adresa: Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1, telefon: 732216408, e-mail: vojta@makemore.cz

3.   Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Organizování a vyhodnocení fotosoutěže pořádané Správcem, včetně zveřejnění zaslaných fotografií s identifikací účastníka fotosoutěže (autora fotografie) za účelem další propagace Správce

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je možné pouze se souhlasem účastníka fotosoutěže ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

4.   Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmůpříslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména

v souvislosti s možností uplatňovat svá práva vyplývající z pořádané fotosoutěže.

5.   Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

·       oprávnění zaměstnanci Správce,

·       státní orgány na základě zvláštních právních předpisů,

·       subjekty, se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů a které Správci poskytují v rámci fotosoutěže odpovídající služby nebo zajišťují a vydávají propagační, informační a prezentační materiály Správce, vydavatelé tištěných periodik (novin a časopisů) a jiných tiskovin, provozovatelé televizního  nebo

rozhlasového vysílání nebo zpravodajských či zájmových webových stránek v síti Internet nebo osoby zajišťující vývoj, správu a provoz internetových nebo intranetových stránek.

6.   Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7.   Doba uložení osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude organizátor fotosoutěže zpracovávat po dobu nezbytně nutnou

k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem fotosoutěže zaslané fotografii (nejdéle však 10let od ukončení fotosoutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu.

8.Práva účastníků fotosoutěže týkající se ochrany jejich osobních údajů:

·       Mají právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se jich jako subjektu údajů, mají právo na jejichopravu či výmaz.

·       Mají právo na omezení zpracování.

·       Mají právo vznést  námitku   proti  zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).

·       Mají právo na přenositelnost údajů.

·       Mají právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících sezpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.

·       Mají právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívají, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost mohou podat u příslušného dozorového úřadu, kterým jeÚřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

9.   Poučení k povinnosti účastníka fotosoutěže poskytnout své osobní údaje:

Předání osobních údajů je pouze svobodnou volbou účastníka fotosoutěže v rámci možnosti účastnit se vyhlášené fotosoutěže a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy fotosoutěže. Bez předání osobních údajů nelze účastníka fotosoutěže zařadit do této fotosoutěže.

Účastník fotosoutěže je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle zaslanému Správci. Okamžikem doručení písemného požadavku účastníka fotosoutěže na omezení nebo výmaz osobních údajů organizátorovi fotosoutěže je účastník fotosoutěže vyloučen z další účasti ve fotosoutěži, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li požadavek doručen před jejím předáním.

Jelikož jsme organizace pracující s dětmi a mladými lidmi, přihlašujeme se k dodržování Politiky ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých. Metodika zpracovaná Nadací OSF je k nahlédnutí zde.